Big Cullinan

Ratung der Cattery: +0
Verein: CFC "Magiya koshek"
Zertifikat: 2487-2011

Cats of the cattery

Kontakt

Poryvaeva Kseniya
Breeder's rating: +0